KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz,

Web sitemiz aracılığıyla bizlerle paylaştığınız her türlü bilgileriniz;

(İsminiz,soy isminiz,cinsiyetiniz,bulunduğunuz ülke,çalıştığınız firmanın ismi,e-posta adresiniz,telefon numaranız ve web sitemiz aracılığıyla bizimle paylaştığınız mesaj içindeki bilgiler) ÇINARAY HIRDAVAT ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirketimiz”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümlerine uygun olarak toplanmakta,kullanılmakta,işlenmekte,saklanmakta,ifşa edilmekte ve yurtdışına ve yurtiçinde aşağıda açıklanan üçüncü kişilere aktarılmakta ve güvende tutulmaktadır.


Size Ait Verileri Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, başta olmak üzere ilgili sair mevzuat uyarınca belirtilmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Veri Koruma Mevzuatının öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda ÇINARAY HIRDAVAT ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,

Çalışacağı departmana uygunluğunun tespiti,

İnsan kaynakları yönetimi verimliliğinin sağlanması,

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri,

Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi (Acil durumlarda yakınına haber verilmesi için),

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

İşlem Akışının Yürütülmesi,

Kurumun Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacı İle Kurum İçerisindeki Açık Alanlarda Görüntü Kaydının Tutulması,

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi,

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

Talep / Şikâyetlerin Takibi,

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda değişiklikler olması halinde bilgilendirilirsiniz.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde Veri Koruma Mevzuatı ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi KVK Kanunu’nun 6.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen istisnai haller dışında yasaktır. Ancak, Veri Koruma Mevzuatı uyarınca düzenlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir:

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

Kişisel sağlık verileri; (i) KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak kaydıyla (iii) sır saklama yükümlülüğü altındaki yetkili kurum ve kişilerce aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:
i. KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak,
ii. Genel ilkelere uygun davranmak,
iii. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:

 • Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası,
 • Kamu sağlığının korunması
 • Koruyucu hekimlik
 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

Sağlık Ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu kapsamdaki veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Şekilde Paylaşıyoruz?

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (T.C. Sosyal Güvelik Kurumu, gibi) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

 • Mevzuat gereği;
 • Çalışanlarımızın, kamunun veya ÇINARAY HIRDAVAT ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nİn güvenliğini sağlamak amacıyla;
 • Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya
 • Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde.

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.

 

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

İşlenme, depolanma, idare veya işbu politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı yapılmamaktadır.


Hakkınızda Hangi Kişisel Verileri, Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?

ÇINARAY HIRDAVAT ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne Doğrudan Sizin Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Veriler:

ÇINARAY HIRDAVAT ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak ilgili kişinin bizzat başvurusu aracılığıyla aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız:

 • İsminiz, TC Kimlik Numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz ve doğum tarihiniz gibi temel kişisel bilgiler;
 • Ödeme ve kredi kartı bilgileriniz;
 • Özel nitelikli kişisel veriler – belirli durumlarda sağlık verileriniz veya önceden verilmiş olan ceza mahkûmiyetinize ilişkin açıklamalar;
 • Yakınlarınız veya aileniz hakkındaki aile üyelerine ilişkin bilgiler;
 • Pazarlama ve iletişim tercihleriniz.

Hukuki sebepler:

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati,

Kanunlarda Öngörülmesi,

Açık Rızanın Alınması,

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi,

Sözleşme İmzalanmasıKişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine ÇINARAY HIRDAVAT ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin uygulama Veri Koruma Mevzuatı uyarınca yerine getirilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

ÇINARAY HIRDAVAT ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak verilerinizi işlerken işlediğimiz verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmasına, doğru ve gerektiğinde güncel olmasına, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

 

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

ÇINARAY HIRDAVAT ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla makul süreler boyunca saklayacaktır. Örneğin bir sözleşmesel ilişki sebebiyle işlenen bir kişisel veri ilgili sözleşmenin hitamını takip eden 10 senelik süre boyunca saklanırken vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için saklanan bir kişisel veri 10 senelik bir süre boyunca saklanmaktadır.

Buna ek olarak, ÇINARAY HIRDAVAT ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ilgili ve ticari faaliyette bulunduğu kişiler arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda yapacağınız talepler Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yazılı olmalıdır.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sahipleri yukarıda listelenmiş haklardan birini kullanmak istedikleri takdirde, taleplerini aşağıda ki yazılı başvuru kanalları ile tarafımıza gönderebilirler.

Başvuru Yöntemleri

1.) Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

Başvurunun yapılacağı adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Kurt Sok. No:3/B Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Zarfın üzerine ''Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi'' yazılacaktır.

2.) Noter Vasıtasıyla Başvuru

Başvurunun yapılacağı adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Kurt Sok. No:3/B Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Tebligat zarfına ''Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi'' yazılacaktır.

3.) Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması

info@cinarayendustri.com

E-Posta'nın konu kısmına ''Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi'' yazılacaktır.

4.) Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

info@cinarayendustri.com

E-Posta'nın konu kısmına ''Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi'' yazılacaktır.

 

Saygılarımızla,

Çınaray Hırdavat Endüstri Ürünleri ve Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

Biz Kimiz

Şubat 2021 yılında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde %100 Yerli Sermaye ile…

Detay
Değerlerimiz

Değerlerimiz

Detay
Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası

Detay
Vizyonumuz

Çınaray Endüstri

Detay