Gizlilik Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak ÇINARAY HIRDAVAT ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına, Yıldırım Beyazıt Mah. Kurt Sok. No:3/B Çerkezköy / TEKİRDAĞ Türkiye adresine posta yolu ile iletiniz. Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

 

1.        KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

Adı – Soyadı:

 

T.C. Kimlik No:

 

Telefon Numarası:

 

Adres:

 

E-posta Adresi:

 

Başvuruda Bulunmak İstediği Şirket

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz

( Müşteri, İş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

2.        KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİNBİLGİLER

( Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz. )

 

 

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel very işliyorsa bu very işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel very işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzentilmesini istiyorum.

 

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

 

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsum aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

 

 

3.        TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA (Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu alan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

 

 

 

 

4.        EKLER

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz. …………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.        LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

 

€ Adresime gönderilmesini istiyorum.

€ E-posta adresime gönderilme

€ Eldenteslim almak istiyorum.

 

6.        BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

7.        İş bu başvuru formu, Şirketimize olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ev evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda

 

Bulunan Kişi Adı Soyadı                :

Başvuru Tarihi                                  :

İmzası                                                  :

 

 

 

 

 

 

Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisiolduğunugösterirbelge,vekaletnamegibi)başvurununekindegönderiniz.Bubelgeleringeçerliolarakkabuledilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır

 

Gizlilik Politikası'nı İndirmek İçin Tıklayın

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası

Detay
Vizyonumuz

Çınaray Endüstri

Detay
KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni Değerli Müşterilerimiz,…

Detay
Değerlerimiz

Değerlerimiz

Detay